حمیدرضا حاتمی

ریس هیات مدیره

بابک ضیاء جلالی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عطیه حاتمی

نایب رئیس هیات مدیره