حمیدرضا حاتمی
رئیس هیئت مدیره
بابک ضیاء جلالی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  • عطیه حاتمی
نایب رئیس هیئت مدیره