به منظور انجام هرچه بهتر پروژه ها و مسئولیت های واگذار شده، شرکت اقدام به ارزش گذاری و اولویت بندی فعالیت های خود نموده است:
1. انجام فعاليت هاي با كيفيت بالا مطابق با استانداردهاي مرتبط در راستاي تحقق رضايت مشتري و بهبود مستمر
2. توجه به بهبود و توسعه و بسط منابع انساني و تخصصي در پروژه ها
3. ايجاد و حفظ ارتباط «برنده-برنده» و بادوام با مشتريان و ذي نفعان سازمان
4. مشاركت و تلاش در توسعه و ارتقاي زندگي انسان ها از راه ترويج فرهنگ، دانش و مهارت هاي مديريتي و كارآفريني
5. تعهد به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از نظرات و خواسته های مشتری
6. تعهد به رعایت قوانین و مقررات در مقوله های زیست محیطی، ایمنی و بهداشت