نظارت کارگاهی پروژه فونداسیون دستگاه اسلاتر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا – پارس