اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

عطیه حاتمی
در تاریخ 4 دسامبر 2019

حمیدرضا حاتمی رئیس هیئت مدیره بابک ضیاء جلالی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره عطیه حاتمی نایب رئیس هیئت مدیره

ادامه مطلب