انتقال سالن سنگ

انتقال سالن سنگ

عطیه حاتمی
در تاریخ 9 ژوئن 2021

انجام مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال سالن سنگ واحد 7 به واحد 9 مجتمع صنعتی سیمان تهران

ادامه مطلب
تصفیه خانه ششم تهران

تصفیه خانه ششم تهران

عطیه حاتمی
در تاریخ 9 دسامبر 2019

مطالعه، طراحی، محاسبه، تهیه گزارش ها و نقشه های مورد نیاز و دیگر خدمات مهندسی به انضمام نظارت عالیه و نظارت کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران

ادامه مطلب
مسکن مهر پاکدشت

مسکن مهر پاکدشت

عطیه حاتمی
در تاریخ 9 دسامبر 2019

خدمات نظارت کارگاهی پروژه آماده سازی اتحادیه مسکن مهر کارگران، کارکنان و بازنشستگان شهرستان پاکدشت

ادامه مطلب
پل شهید قاسمی ایوانکی

پل شهید قاسمی ایوانکی

عطیه حاتمی
در تاریخ 7 دسامبر 2019

نقشه برداری پلان رقومی محل احداث پل شهید قاسمی ایوانکی با مقیاس 1:500 به روش مستقیم زمینی برداشت مناطق مورد لزوم جهت تهیه طرح هندسی و شیب بندی خیابان ها از پل موجود شهر تا پل احداثی محور تهران - مشهد

ادامه مطلب