انتقال سالن سنگ

انتقال سالن سنگ

عطیه حاتمی
در تاریخ 9 ژوئن 2021

انجام مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال سالن سنگ واحد 7 به واحد 9 مجتمع صنعتی سیمان تهران

ادامه مطلب
در دست اجرا

در دست اجرا

عطیه حاتمی
در تاریخ 20 نوامبر 2019

به منظور انجام هرچه بهتر پروژه ها و مسئولیت های واگذار شده، شرکت اقدام به ارزش گذاری و اولویت بندی فعالیت های خود نموده است: 1. انجام فعاليت هاي با كيفيت بالا مطابق با استانداردهاي مرتبط در راستاي تحقق رضايت مشتري و بهبود مستمر 2. توجه به بهبود و توسعه و بسط منابع انساني و تخصصي در پروژه ها 3. ايجاد و حفظ ارتباط «برنده-برنده» و بادوام با مشتريان و ذي نفعان سازمان 4. مشاركت و تلاش در توسعه و ارتقاي زندگي انسان ها از راه ترويج فرهنگ، دانش و مهارت هاي مديريتي و كارآفريني 5. تعهد به بهبود مستمر و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از نظرات و خواسته های مشتری 6. تعهد به رعایت قوانین و مقررات در ...

ادامه مطلب