نظارت کارگاهی پروژه فونداسیون اسلاتر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس