مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریا ترانسفو شرق واقع در سمنان شهرک صنعتی شهمیرزاد