مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریا ترانسفو قدرت واقع در سمنان شهرک صنعتی شهمیرزاد