مجتمع صنعتی سیمان تهران

مجتمع صنعتی سیمان تهران

مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال آسیاب سنگ واحد 7 به واحد 9 مجتمع صنعتی سیمان تهران

سالن های تولیدی

سالن های تولیدی

خدمات مشاوره مربوط به سالن­ های تولیدی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس

سالن تریم پره توربین بادی

سالن تریم پره توربین بادی

نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس

کارخانه آریا ترانسفو قدرت

کارخانه آریا ترانسفو قدرت

مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریا ترانسفو قدرت واقع در سمنان شهرک صنعتی شهمیرزاد

کارخانه آریا ترانسفو شرق

کارخانه آریا ترانسفو شرق

مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریا ترانسفو شرق واقع در سمنان شهرک صنعتی شهمیرزاد

تصفیه خانه ششم تهران

تصفیه خانه ششم تهران

مطالعه، طراحی، محاسبه، تهیه گزارش ها و نقشه های مورد نیاز و دیگر خدمات مهندسی به انضمام نظارت عالیه و نظارت کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران