سد کارون 4

سد کارون 4

تهیه رویه های اجرایی در زمینه های مختلف به منظور پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت تهیه دستورالعمل های اجرایی مرتبط با رویه های فوق در پروژه سد کارون 4

پل شهید قاسمی ایوانکی

پل شهید قاسمی ایوانکی

نقشه برداری پلان رقومی محل احداث پل شهید قاسمی ایوانکی با مقیاس 1:500 به روش مستقیم زمینی برداشت مناطق مورد لزوم جهت تهیه طرح هندسی و شیب بندی خیابان ها از پل موجود شهر تا پل احداثی محور تهران - مشهد

کارخانه آریا ترانسفو قدرت

کارخانه آریا ترانسفو قدرت

مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریا ترانسفو قدرت واقع در سمنان شهرک صنعتی شهمیرزاد

کارخانه آریا ترانسفو شرق

کارخانه آریا ترانسفو شرق

مطالعه، بررسی و تائید مطالعات فاز یک و دو پروژه کارخانه آریا ترانسفو شرق واقع در سمنان شهرک صنعتی شهمیرزاد

تصفیه خانه ششم تهران

تصفیه خانه ششم تهران

مطالعه، طراحی، محاسبه، تهیه گزارش ها و نقشه های مورد نیاز و دیگر خدمات مهندسی به انضمام نظارت عالیه و نظارت کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران