تصفیه خانه ششم تهران

تصفیه خانه ششم تهران

عطیه حاتمی
در تاریخ 10 جولای 2019

مطالعه، طراحی، محاسبه، تهیه گزارش ها و نقشه های مورد نیاز و دیگر خدمات مهندسی به انضمام نظارت عالیه و نظارت کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران

ادامه مطلب