سد کارون 4

سد کارون 4

عطیه حاتمی
در تاریخ 28 اکتبر 2019

تهیه رویه های اجرایی در زمینه های مختلف به منظور پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت تهیه دستورالعمل های اجرایی مرتبط با رویه های فوق در پروژه سد کارون 4

ادامه مطلب