اجرا شده

اجرا شده

عطیه حاتمی
در تاریخ 20 نوامبر 2019

استراتژی شرکت در انجام فعالیت های خود نیز به شرح زیر طبقه بندی شده است:1. ارتقاي قابليت رقابتي شركت جهت حضور در مناقصات متنوع و مختلف 2. استفاده حداكثر و بهينه از دانش، توانايي ها و تجارب ديگران با مشورت، مشاركت و همكاري و تعامل با ديگر مشاوران و نيز عضويت در انجمن هاي تخصصي داخلي و خارجي مرتبط 3. ارتقاي توانايي ها و قابليت هاي مديريت در شركت و بهبود منابع انساني شركت در راستاي نيازها 4. ارتقاء دانش طراحي و مهندسي و ساخت در شركت مطابق با نيازها و دانش روز 5. تشكيل گروه هاي حل مسأله در سازمان و ايجاد شبكه هاي همكاري درون سازماني و برون سازماني 6. افزايش امكان رقابت پذيري از طريق كاهش قيمت تمام ...

ادامه مطلب