استراتژی شرکت در انجام فعالیت های خود نیز به شرح زیر طبقه بندی شده است:

1. ارتقاي قابليت رقابتي شركت جهت حضور در مناقصات متنوع و مختلف
2. استفاده حداكثر و بهينه از دانش، توانايي ها و تجارب ديگران با مشورت، مشاركت و همكاري و تعامل با ديگر مشاوران و نيز عضويت در انجمن هاي تخصصي داخلي و خارجي مرتبط
3. ارتقاي توانايي ها و قابليت هاي مديريت در شركت و بهبود منابع انساني شركت در راستاي نيازها
4. ارتقاء دانش طراحي و مهندسي و ساخت در شركت مطابق با نيازها و دانش روز
5. تشكيل گروه هاي حل مسأله در سازمان و ايجاد شبكه هاي همكاري درون سازماني و برون سازماني
6. افزايش امكان رقابت پذيري از طريق كاهش قيمت تمام شده و مدت زمان اجراي پروژه ها
7. ايجاد و برقراري ارتباطات گسترده با ارگان ها و سازمان هاي بزرگ و تاثيرگذار ملي به منظور اعمال يكپارچگي در نظام ها و سيستم هاي آنها
8. توجه ويژه به توسعه، تنوع، همكاري مشترك، رشد، ايجاد و برتري در چند بعد، نوآوري، رهبري در هزينه ها و همكاري مشترك در تعيين و اعمال استراتژي ها