تهیه رویه های اجرایی در زمینه های مختلف به منظور پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت

تهیه دستورالعمل های اجرایی مرتبط با رویه های فوق در پروژه سد کارون 4