نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس