مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال آسیاب سنگ واحد 7 به واحد 9 مجتمع صنعتی سیمان تهران