پل شهید قاسمی ایوانکی

پل شهید قاسمی ایوانکی

عطیه حاتمی
در تاریخ 28 اکتبر 2019

نقشه برداری پلان رقومی محل احداث پل شهید قاسمی ایوانکی با مقیاس 1:500 به روش مستقیم زمینی برداشت مناطق مورد لزوم جهت تهیه طرح هندسی و شیب بندی خیابان ها از پل موجود شهر تا پل احداثی محور تهران - مشهد

ادامه مطلب