مجتمع صنعتی سیمان تهران

مجتمع صنعتی سیمان تهران

مشاوره مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی پروژه انتقال آسیاب سنگ واحد 7 به واحد 9 مجتمع صنعتی سیمان تهران

مسکن مهر پاکدشت

مسکن مهر پاکدشت

خدمات نظارت کارگاهی پروژه آماده سازی اتحادیه مسکن مهر کارگران، کارکنان و بازنشستگان شهرستان پاکدشت

مجتمع مسکونی پرند

مجتمع مسکونی پرند

نظارت بر ساخت 1312 واحد مسکونی در شهر جدید پرند

فونداسیون دستگاه اسلاتر

فونداسیون دستگاه اسلاتر

نظارت کارگاهی پروژه فونداسیون اسلاتر شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس

سالن تریم پره توربین بادی

سالن تریم پره توربین بادی

نظارت کارگاهی سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی خدمات مشاوره مربوط به سالن تریم پره توربین بادی 4/5 مگاواتی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا-پارس

تصفیه خانه ششم تهران

تصفیه خانه ششم تهران

مطالعه، طراحی، محاسبه، تهیه گزارش ها و نقشه های مورد نیاز و دیگر خدمات مهندسی به انضمام نظارت عالیه و نظارت کیفی و آزمایشگاه تصفیه خانه ششم تهران